Xổ số 3 miền Nam Trung Bắc

emily6868

Moderator
Nhân viên
Tham gia
20/10/18
Thích
6
#1
ĐỀ DÀN NAM - TRUNG - BẮC\nTHỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐÀI HỒ CHÍ MINH\n06/8: WIN 8X 7X 6X\n11/8: WIN 8X 7X 6X\n13/8: WIN 8X 7X 6X\n18/8: WIN 8X 7X 6X\n20/8: WIN 8X \n25/8: WIN 8X 7X 6X\n27/8: WIN 8X 7X 6X\n01/9: WIN 8X 7X 6X\n03/9: WIN 8X 7X 6X\n08/9: WIN 8X 7X 6X\n10/9: MISS\n15/9: WIN 8X 7X 6X\n17/9: WIN 8X 7X 6X\n22/9: WIN 8X 7X 6X\n24/9: WIN 8X 7X 6X\n29/9: WIN 8X 7X 6X\n1/10: WIN 8X 7X 6X (BẮT ĐẦU LÀM DÀN FULL X )\n6/10: WIN 8X 7X 6X 5X 4X\n8/10: WIN 8X 7X 6X 5X\n13/10:WIN 8X 7X 6X 5X\n15/10:WIN 8X 7X 6X 5X 4x\n20/10\n(87) số - HỒ CHÍ MINH\n00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,43,44,46,47,48,49,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,99\n--\n(78) số - HỒ CHÍ MINH\n00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,14,15,18,19,20,24,26,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,43,44,46,47,48,49,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,74,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,99\n---\n(68) số\n00,02,03,05,06,07,08,09,10,14,15,18,19,20,24,26,28,29,30,32,33,35,36,37,38,39,41,43,44,46,47,49,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,74,76,78,79,80,81,82,83,85,87,88,89,90,91,93,94,96,97,99
 

emily6868

Moderator
Nhân viên
Tham gia
20/10/18
Thích
6
#2
THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐÀI QUẢNG NGÃI\n04/8: WIN 8X 7X 6X\n11/8: WIN 8X 7X 6X\n18/8: WIN 8X 7X 6X\n25/8: WIN 8X 7X 6X\n01/9: WIN 8X 7X \n08/9: WIN 8X 7X 6X\n15/9: WIN 8X 7X 6X\n22/9: WIN 8X 7X 6X\n29/9: WIN 8X 7X 6X\n6/10: WIN 8X 7X 6X\n13/10:WIN 8X 7X 6X\n20/10:loading...\n3D:9K - 234567890\n3D:8K - 23456890\n(88) số - QUẢNG NGÃI\n00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,80,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99\n--\n(78) số - QUẢNG NGÃI\n00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,14,15,18,20,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,66,67,68,69,70,73,75,76,78,80,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99\n--\n(68) số\n00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,14,15,18,20,23,24,25,26,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,50,51,52,53,55,56,57,59,60,61,62,66,68,69,70,73,75,80,83,84,86,88,89,90,91,92,93,95,96,97,99\n---
 
Top